ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Λειτουργία

Το Σχολείο

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εκπαιδευτικά έτη, ανεξάρτητα αν οι εκπαιδευόμενοι έχουν φοιτήσει κατά το παρελθόν σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου ή έχουν μόνο Απολυτήριο Δημοτικού. Τα εβδομαδιαία προγράμματα είναι 25 ωρών και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες (4.30 - 8.40) από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τα μαθήματα (γραμματισμοί) που διδάσκονται είναι Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Μαθηματικά, Πληροφορική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κοινωνική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες-Τεχνολογία, Αισθητική Αγωγή. Επίσης, παρέχονται Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και σύνδεση με την αγορά εργασίας και Ψυχολογική στήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής. Επίσης, οργανώνονται Σχέδια Δράσης (projects) και Εργαστήρια (ενισχυτική διδασκαλία όπου χρειάζεται και ζώνη ελεύθερων επιλογών, όπου οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων εργαστήρια σε διάφορους γνωστικούς τομείς).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η διδακτική στα Σ.Δ.Ε. στοχεύει να μετατρέψει τα σχολεία από τόπο μετάδοσης της γνώσης σε τόπο παραγωγής της γνώσης. Η επιδίωξη αυτή προσανατολίζει σε αναζήτηση διδακτικών μεθόδων που εθίζουν τους εκπαιδευομένους στην άμεση και ενεργό εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης. Αναπόφευκτα, η διδακτική μεθοδολογία στα Σ.Δ.Ε. προϋποθέτει μεταρρυθμιστική σχολική οργάνωση και παιδαγωγική πρακτική, όπως:

  • ανοικτό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
  • ευελιξία του διδακτικού-μαθησιακού χρόνου, ο οποίος παρακολουθεί το ενδιαφέρον και την εξέλιξη της δραστηριότητας των εκπαιδευομένων
  • κοινωνικός και δημοκρατικός προσανατολισμός της όλης μαθησιακής δραστηριότητας


Συνακόλουθες διδακτικές αρχές είναι η αυτενέργεια, η βιωματική μάθηση, η εποπτεία, η δυνατότητα επιλογής, η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις αποφάσεις που αφορούν τη μάθησή τους, η εξατομίκευση (διαφοροποίηση) της διδασκαλίας, η διαθεματικότητα της διδασκαλίας και ο κριτικός στοχασμός.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού